1. THỎA THUẬN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN

Các Điều khoản Sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý được thực hiện giữa bạn, cho dù cá nhân hay đại diện cho một tổ chức (“bạn”) và LifeChaCha (“Công ty”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), liên quan đến quyền truy cập của bạn đến và sử dụng trang web livesechacha.com cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào khác có liên quan, được liên kết hoặc được kết nối với chúng (gọi chung là “Trang web”). Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản Sử dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, THÌ BẠN RÕ RÀNG BỊ CẤM SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện hoặc tài liệu bổ sung có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được đưa vào đây một cách rõ ràng bằng cách tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc điều chỉnh đối với các Điều khoản Sử dụng này vào từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của Điều khoản Sử dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi như vậy. Hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra Điều khoản hiện hành mỗi khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi để bạn hiểu Điều khoản nào áp dụng. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã được thông báo và đã chấp nhận, những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản Sử dụng sửa đổi nào bằng việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản Sử dụng sửa đổi đó được đăng.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nơi phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó . Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Tất cả người dùng là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà họ cư trú (thường dưới 18 tuổi) phải có sự cho phép và được cha mẹ hoặc người giám hộ của họ trực tiếp giám sát để sử dụng Trang web. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải để cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đọc và đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này trước khi bạn sử dụng Trang web.

2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi có quy định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, hình ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là, Content Content) và các thương hiệu, dịch vụ nhãn hiệu và logo có trong đó (của Mark Marks) được sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, luật bản quyền quốc tế, và các công ước quốc tế. Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên Trang web AS AS IS cho chỉ thông tin và sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không một phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, sao chép, tổng hợp, tái bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc mặt khác được khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Với điều kiện là bạn đủ điều kiện để sử dụng Trang web, bạn được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn đã có quyền truy cập hợp lệ chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn sử dụng. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và đối với Trang web, Nội dung và Dấu hiệu.

3. ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • (1) bạn có đủ năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này;
 • (2) bạn không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán nơi bạn cư trú, hoặc nếu là trẻ vị thành niên, bạn đã nhận được sự cho phép của cha mẹ để sử dụng Trang web;
 • (3) bạn sẽ không truy cập Trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hoặc cách khác;
 • (4) bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào;
 • (5) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện hành hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

4. CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích chúng tôi cung cấp Trang. Trang web không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

Là người dùng của Trang web, bạn đồng ý không:

 • Lấy dữ liệu một cách có hệ thống hoặc nội dung khác từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 • Lừa, lừa gạt hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong mọi nỗ lực tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng.
 • Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung có trong đó.
 • Theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi và / hoặc Trang web.
 • Sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
 • Sử dụng không đúng cách các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai về lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 • Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • Tham gia đóng khung trái phép hoặc liên kết đến Trang web.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) virus, ngựa Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm sử dụng quá nhiều chữ in hoa và spam (đăng liên tục văn bản lặp đi lặp lại), cản trở việc sử dụng và thưởng thức trang web không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, phá vỡ, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Trang web.
 • Tham gia vào bất kỳ việc sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.
 • Xóa bản quyền hoặc thông báo quyền sở hữu khác khỏi mọi Nội dung.
  Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (giv giẻ rách), 1 × 1 pixel, lỗi web, cookie hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là cơ chế thu thập phần mềm gián điệp gián điệp
 • Can thiệp, phá vỡ hoặc tạo gánh nặng không đáng có trên Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.
 • Quấy rối, gây phiền nhiễu, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.
 • Cố gắng bỏ qua mọi biện pháp của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.
 • Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 • Trừ khi được luật hiện hành cho phép, giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Trang web.
 • Ngoại trừ có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm chuẩn hoặc trình duyệt Internet, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập thông tin, rô bốt, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Trang web, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh hoặc phần mềm khác trái phép nào.
 • Sử dụng đại lý mua hoặc đại lý mua để mua hàng trên Trang web.
 • Thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép Trang web, bao gồm thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác cho mục đích gửi email không được yêu cầu hoặc tạo tài khoản người dùng bằng phương tiện tự động hoặc giả mạo.
 • Sử dụng Trang web như một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.

5. CÁC ĐÓNG GÓP ĐƯỢC DO NGƯỜI DÙNG TẠO

Trang web có thể mời bạn trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào các blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác, đồng thời có thể cung cấp cho bạn cơ hội tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc truyền phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh, đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là “Đóng góp”).

Các đóng góp có thể được xem bởi những người dùng khác của Trang web và thông qua các trang web của bên thứ ba. Do đó, bất kỳ Đóng góp nào bạn truyền tải có thể được coi là không bảo mật và không độc quyền. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, do đó bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc hiệu suất và việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép các Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi, Trang web và những người dùng khác của Trang web sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web dự tính và những điều này Điều khoản sử dụng.
 • Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, tiết lộ và / hoặc sự cho phép của mỗi và mọi cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc hình ảnh tương tự của từng và mọi cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép bao gồm và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi Trang web và các Điều khoản Sử dụng này.
 • Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
 • Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại, kế hoạch kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, thư gửi hàng loạt hoặc các hình thức lôi kéo khác.
 • Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm ô, khiêu dâm, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc có thể bị phản đối (theo quyết định của chúng tôi).
 • Đóng góp của bạn không chế giễu, chế nhạo, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.
 • Đóng góp của bạn không được sử dụng để quấy rối hoặc đe dọa (theo nghĩa pháp lý của các điều khoản đó) bất kỳ người nào khác và để kích động bạo lực đối với một người hoặc một lớp người cụ thể.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên.
 • Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.
 • Các đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào vi phạm những điều đã nói ở trên đều vi phạm Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến việc bạn bị chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Trang web.

6. GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP

Bằng cách đăng các Đóng góp của bạn lên bất kỳ phần nào của Trang web, bạn tự động cấp và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp, cho chúng tôi một -trả tiền, quyền trên toàn thế giới và giấy phép để lưu trữ, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, tiết lộ, bán, bán lại, xuất bản, phát sóng, nghỉ hưu, lưu trữ, lưu trữ, bộ nhớ cache, thực hiện công khai, hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, truyền, trích dẫn (trong toàn bộ hoặc một phần), và phân phối các Đóng góp đó (bao gồm, nhưng không giới hạn, hình ảnh và tiếng nói của bạn) cho bất kỳ mục đích nào, thương mại, quảng cáo hoặc cách khác, và để chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác, các Đóng góp đó và cấp và cho phép cấp phép phụ của những điều đã nói ở trên. Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào.

Giấy phép này sẽ áp dụng cho bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển, và bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ty và tên nhượng quyền của bạn, nếu có, và bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng nào, và hình ảnh cá nhân và thương mại mà bạn cung cấp. Bạn từ bỏ mọi quyền nhân thân trong Đóng góp của mình và bạn đảm bảo rằng quyền nhân thân chưa được khẳng định trong các Đóng góp của bạn.

Chúng tôi không khẳng định quyền sở hữu đối với Đóng góp của bạn. Bạn giữ toàn quyền sở hữu tất cả các Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tuyên bố hoặc tuyên bố nào trong Đóng góp của bạn do bạn cung cấp ở bất kỳ khu vực nào trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Đóng góp của mình cho Trang web và bạn hoàn toàn đồng ý miễn trách chúng tôi khỏi mọi trách nhiệm và tránh mọi hành động pháp lý chống lại chúng tôi về Đóng góp của bạn.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, (1) chỉnh sửa, biên soạn lại hoặc thay đổi bất kỳ Đóng góp nào; (2) phân loại lại bất kỳ Đóng góp nào để đặt chúng vào các vị trí thích hợp hơn trên Trang web; (3) để sàng lọc trước hoặc xóa bất kỳ Đóng góp nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các Đóng góp của bạn.

7. GIẤY PHÉP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Sử dụng giấy phép

Nếu bạn truy cập trang web qua ứng dụng di động, thì chúng tôi cấp cho bạn quyền có thể thu hồi, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để cài đặt và sử dụng ứng dụng di động trên các thiết bị điện tử không dây do bạn sở hữu hoặc kiểm soát và để truy cập và sử dụng điện thoại di động ứng dụng trên các thiết bị đó hoàn toàn phù hợp với các điều khoản và điều kiện của giấy phép ứng dụng di động có trong Điều khoản Sử dụng này.

Bạn sẽ không làm thế đâu:

 • (1) trừ khi được luật hiện hành cho phép, dịch ngược, đảo ngược thiết kế, tháo rời, cố gắng lấy mã nguồn của hoặc giải mã ứng dụng;
 • (2) thực hiện bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh, cải tiến, nâng cao, dịch thuật hoặc công việc phái sinh nào từ ứng dụng;
 • (3) vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng ứng dụng;
 • (4) xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ thông báo độc quyền nào (bao gồm bất kỳ thông báo nào về bản quyền hoặc nhãn hiệu) được đăng bởi chúng tôi hoặc người cấp phép của ứng dụng;
 • (5) sử dụng ứng dụng cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu nào, cho doanh nghiệp thương mại, hoặc các mục đích khác mà nó không được thiết kế hoặc dự định;
 • (6) cung cấp ứng dụng qua mạng hoặc môi trường khác cho phép nhiều thiết bị hoặc người dùng truy cập hoặc sử dụng cùng một lúc;
 • (7) sử dụng ứng dụng để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cạnh tranh với hoặc theo bất kỳ cách nào để thay thế cho ứng dụng;
 • (8) sử dụng ứng dụng để gửi các truy vấn tự động đến bất kỳ trang web nào hoặc để gửi bất kỳ e-mail thương mại không được yêu cầu nào;
 • (9) sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền nào hoặc bất kỳ giao diện nào của chúng tôi hoặc tài sản trí tuệ khác của chúng tôi trong việc thiết kế, phát triển, sản xuất, cấp phép hoặc phân phối bất kỳ ứng dụng, phụ kiện hoặc thiết bị nào để sử dụng với ứng dụng.

Thiết bị Apple và Android

Các điều khoản sau áp dụng khi bạn sử dụng ứng dụng di động có được từ Apple Store hoặc Google Play (mỗi ứng dụng là “Nhà phân phối ứng dụng”) để truy cập Trang web:

 • (1) giấy phép được cấp cho bạn cho ứng dụng di động của chúng tôi được giới hạn ở giấy phép không thể chuyển nhượng để sử dụng ứng dụng trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Apple iOS hoặc Android, nếu có, và phù hợp với các quy tắc sử dụng được quy định trong các điều khoản dịch vụ hiện hành của Nhà phân phối ứng dụng;
 • (2) chúng tôi chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến ứng dụng di động như được chỉ định trong các điều khoản và điều kiện của giấy phép ứng dụng di động có trong Điều khoản Sử dụng này hoặc theo yêu cầu khác theo luật hiện hành và bạn thừa nhận rằng mỗi Nhà phân phối ứng dụng không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến ứng dụng di động;
 • (3) trong trường hợp ứng dụng di động không tuân theo bất kỳ bảo hành hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Nhà phân phối ứng dụng hiện hành và Nhà phân phối ứng dụng, theo các điều khoản và chính sách của mình, có thể hoàn lại giá mua, nếu có, đã thanh toán cho ứng dụng di động và trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Nhà phân phối ứng dụng sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với ứng dụng di động;
 • (4) bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) bạn không sống ở quốc gia đang chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố” và (ii) bạn không được liệt kê trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của chính phủ Hoa Kỳ;
 • (5) bạn phải tuân thủ các điều khoản thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng ứng dụng di động, ví dụ: nếu bạn có ứng dụng VoIP, thì bạn không được vi phạm thỏa thuận dịch vụ dữ liệu không dây của họ khi sử dụng ứng dụng di động;
 • (6) bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhà phân phối ứng dụng là bên thứ ba thụ hưởng các điều khoản và điều kiện trong giấy phép ứng dụng di động có trong Điều khoản sử dụng này và mỗi Nhà phân phối ứng dụng sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các điều khoản và điều kiện trong giấy phép ứng dụng di động này có trong Điều khoản Sử dụng này chống lại bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba của chúng.

8. ĐĂNG KÝ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến Trang web (“Bài nộp”) do bạn cung cấp cho chúng tôi là không bảo mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế và phổ biến các Nội dung gửi này cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, thương mại hoặc theo cách khác, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn. Theo đây, bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân đối với bất kỳ Đệ trình nào như vậy và theo đây bạn đảm bảo rằng mọi Đệ trình như vậy là bản gốc của bạn hoặc bạn có quyền gửi các Đệ trình đó. Bạn đồng ý rằng sẽ không có bất kỳ sự truy đòi nào chống lại chúng tôi đối với bất kỳ hành vi bị cáo buộc hoặc vi phạm thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong Nội dung đệ trình của bạn.

9. NỘI DUNG VÀ TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web) liên kết đến các trang web khác (“Trang web của bên thứ ba”) cũng như các bài báo, hình ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng , phần mềm và nội dung hoặc các mục khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ các bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”). Các trang web của bên thứ ba và nội dung của bên thứ ba đó không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào của bên thứ ba được đăng trên, có sẵn thông qua hoặc được cài đặt từ Trang web, bao gồm nội dung, độ chính xác, xúc phạm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật, hoặc các chính sách khác của hoặc có trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba. Việc bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web nào của Bên thứ ba hoặc bất kỳ Nội dung nào của Bên thứ ba không ngụ ý chúng tôi chấp thuận hoặc chứng thực cho các Trang web đó.

Nếu bạn quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Trang web của Bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào, bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn nên biết rằng Điều khoản Sử dụng này không còn chi phối. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu, của bất kỳ trang web nào mà bạn điều hướng đến từ Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Trang web. Bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện thông qua Trang web của bên thứ ba sẽ thông qua các trang web khác và từ các công ty khác và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các giao dịch mua đó chỉ dành riêng cho bạn và bên thứ ba hiện hành. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web của Bên thứ ba và bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tác hại nào do việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó gây ra. Ngoài ra, bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất nào do bạn gây ra hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ cách nào từ bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba hoặc bất kỳ liên hệ nào với Trang web của Bên thứ ba.

10. NHÀ QUẢNG CÁO

Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và thông tin khác trong các khu vực nhất định của Trang web, chẳng hạn như quảng cáo thanh bên hoặc quảng cáo biểu ngữ. Nếu bạn là nhà quảng cáo, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ quảng cáo nào bạn đặt trên Trang web và bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web hoặc các sản phẩm được bán thông qua những quảng cáo đó. Hơn nữa, với tư cách là nhà quảng cáo, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có tất cả các quyền và thẩm quyền để đặt quảng cáo trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai và quyền theo hợp đồng. Chúng tôi chỉ cung cấp không gian để đặt những quảng cáo như vậy và chúng tôi không có mối quan hệ nào khác với các nhà quảng cáo.

11. QUẢN LÝ TRANG WEB

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, đối với:

 • (1) giám sát Trang web về các vi phạm của các Điều khoản Sử dụng này;
 • (2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho các cơ quan thực thi pháp luật;
 • (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó;
 • (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, để xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi theo bất kỳ cách nào;
 • (5) nếu không, hãy quản lý Trang web theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi cũng như để tạo điều kiện cho Trang hoạt động bình thường.

12. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi được đăng trên Trang web, được kết hợp với Điều khoản sử dụng này. Xin lưu ý rằng Trang web được lưu trữ tại Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập Trang web từ bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới có luật hoặc các yêu cầu khác quản lý việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành ở Hoa Kỳ, thì thông qua việc tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của mình đến Hoa Kỳ và bạn đồng ý để dữ liệu của mình được chuyển đến và xử lý tại Hoa Kỳ.

13. VI PHẠM BẢN QUYỀN

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web vi phạm bất kỳ bản quyền nào bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới (“Thông báo”). Một bản sao Thông báo của bạn sẽ được gửi đến người đã đăng hoặc lưu trữ tài liệu được đề cập trong Thông báo. Xin lưu ý rằng theo luật hiện hành, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bạn trình bày sai nghiêm trọng trong Thông báo. Do đó, nếu bạn không chắc rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi Trang web vi phạm bản quyền của bạn, trước tiên bạn nên cân nhắc liên hệ với luật sư.

14. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web.

KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO KHÁC, CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, KHI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB (BAO GỒM CHẶN CHỮA ĐỊA CHỈ IP), CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO VÌ LÝ DO HOẶC KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO CÓ TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VÀO TRANG WEB HOẶC XÓA BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐÃ ĐĂNG LÊN BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, THEO QUY ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể thay mặt cho bên thứ ba buổi tiệc. Ngoài việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn theo đuổi việc xử lý dân sự, hình sự và xử phạt.

15. SỬA ĐỔI VÀ TƯƠNG THÍCH

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng toàn bộ hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Trang web.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web sẽ luôn sẵn sàng hoạt động. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, cập nhật, tạm ngừng, ngừng hoặc sửa đổi Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động của Trang web. Không có điều gì trong Điều khoản Sử dụng này sẽ được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến Trang web đó.

16. LUẬT CHI PHỐI

Các Điều khoản Sử dụng này và việc bạn sử dụng Trang web được điều chỉnh và hiểu theo luật của Bang Iowa áp dụng cho các thỏa thuận được thực hiện và hoàn toàn được thực hiện trong Bang Iowa, bất kể xung đột về nguyên tắc luật của nó.

17. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Đàm phán không chính thức

Để xúc tiến giải quyết và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản sử dụng này (mỗi “Tranh chấp” và gọi chung là “Tranh chấp”) do bạn hoặc chúng tôi (cá nhân, một “Bên” và gọi chung là, “Các Bên”), các Bên đồng ý trước tiên cố gắng thương lượng bất kỳ Tranh chấp nào (ngoại trừ các Tranh chấp được cung cấp rõ ràng bên dưới) một cách không chính thức trong ít nhất 15 ngày trước khi bắt đầu phân xử. Các cuộc đàm phán không chính thức như vậy bắt đầu khi có thông báo bằng văn bản từ một Bên cho Bên kia.

Trọng tài ràng buộc

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó, sẽ được Tòa án Trọng tài Thương mại Quốc tế thuộc Phòng Trọng tài Châu Âu (Bỉ, Brussels, Avenue Louise, 146) theo Quy tắc của ICAC này, kết quả của việc viện dẫn đến nó, được coi là một phần của điều khoản này. Số lượng trọng tài sẽ là __________. Chỗ ngồi hoặc địa điểm hợp pháp của trọng tài sẽ là __________. Ngôn ngữ của quá trình tố tụng sẽ là __________. Luật điều chỉnh của hợp đồng sẽ là luật nội dung của __________.

Hạn chế

Các Bên đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ được giới hạn trong Tranh chấp giữa các Bên riêng lẻ. Trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép, (a) không có trọng tài nào được tham gia với bất kỳ thủ tục nào khác; (b) không có quyền hoặc thẩm quyền đối với bất kỳ Tranh chấp nào được phân xử trên cơ sở khởi kiện tập thể hoặc sử dụng các thủ tục khởi kiện tập thể và (c) không có quyền hoặc thẩm quyền để bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra với tư cách đại diện có chủ đích trên đại diện cho công chúng hoặc bất kỳ người nào khác.

Ngoại lệ cho các cuộc đàm phán và trọng tài không chính thức

Các Bên đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không phải tuân theo các quy định trên liên quan đến đàm phán không chính thức và phân xử ràng buộc: (a) bất kỳ Tranh chấp nào tìm cách thực thi hoặc bảo vệ hoặc liên quan đến tính hợp lệ của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một Bên; (b) bất kỳ Tranh chấp nào liên quan đến, hoặc phát sinh từ các cáo buộc trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc sử dụng trái phép; và (c) bất kỳ yêu cầu bồi thường theo lệnh nào. Nếu điều khoản này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần đó của điều khoản này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê đối với quyền tài phán ở trên và các Bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

18. CHỈNH SỬA

Có thể có thông tin trên Trang web có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa chữa bất kỳ lỗi nào, sự không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

19. TỪ CHỐI

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TẮC VÀ HIỆN CÓ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ CÓ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. ĐỐI VỚI NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LẠM PHÁT, PHÙ HỢP VỚI MỘT PHẦN MỀM NÀO. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ SỰ CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN TOÀN CỦA NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ (1) LỖI, MIẾNG NÀO, HOẶC NỘI DUNG KHÔNG ĐÚNG 2) THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, CỦA BẤT KỲ TỰ NHIÊN NÀO CŨNG PHÁT HIỆN TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB, (3) BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP HOẶC BẤT KỲ HỢP PHÁP NÀO ĐỂ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (4) BẤT KỲ SỰ TRUYỀN TẢI HOẶC THÔNG BÁO TRUYỀN NÀO ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ BẤT KỲ BẤT CỨ NÀO, VIRUSES, TROJAN NÀO HOẶC TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, VÀ / HOẶC ( 6) BẤT KỲ LỖI HOẶC BẤT CỨ LỖI NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ VẬT LIỆU NÀO HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT LỖI HOẶC THIỆT HẠI NÀO CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG, TRUYỀN, HOẶC CÁCH NÀO KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, KẾT THÚC, BẢO ĐẢM HOẶC TRÁCH NHIỆM VỀ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB BẤT KỲ TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO ĐƯỢC ĐẶC TRƯNG TRONG BẤT KỲ KÊNH NÀO HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC KHÔNG PHẢI LÀ BÊN TRONG HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ BÊN THỨ BA CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO. NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THÔNG QUA BẤT KỲ VỪA NÀO HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC HÀNH TỐT NHẤT CỦA MÌNH Ở NƠI PHÙ HỢP.

20. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO CHÚNG TÔI S OR HOẶC GIÁM ĐỐC CỦA CHÚNG TÔI, NHÂN VIÊN, HOẶC ĐẠI LÝ ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM CHO BẠN HOẶC BẤT K PAR BÊN THỨ BA NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC TRỰC TIẾP, ĐỘC LẬP, BÍ MẬT, TUYỆT VỜI, TUYỆT VỜI, ĐẶC BIỆT HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT HIỆN TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, NGAY LẬP TỨC NẾU CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI.

XUẤT KHẨU. SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi vô hại, bao gồm các công ty con, chi nhánh của chúng tôi và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng của chúng tôi, khỏi và chống lại bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả luật sư hợp lý 'phí và chi phí, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ: (1) Đóng góp của bạn; (2) sử dụng Trang web; (3) vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (4) bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố và bảo đảm của bạn được quy định trong các Điều khoản Sử dụng này; (5) việc bạn vi phạm các quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (6) bất kỳ hành động có hại công khai nào đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối qua Trang web.

Bất chấp những điều đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, với chi phí của bạn, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, với chi phí của bạn, để chúng tôi bảo vệ các khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào có liên quan đến khoản bồi thường này khi nhận thức được điều đó.

22. DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến Trang nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Trang, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ thường xuyên, nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu mà bạn truyền hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện bằng cách sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với bất kỳ dữ liệu nào như vậy và bạn từ bỏ mọi quyền hành động chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ sự mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với dữ liệu đó.

23. GIAO TIẾP, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến tạo thành liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản. BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC VÀ VIỆC GIAO ĐIỆN TỬ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU HOẶC TRUY CẬP TRÊN TRANG WEB. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ quy chế, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác ở bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc gửi hoặc lưu giữ hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn các phương tiện điện tử.

24. NGƯỜI DÙNG VÀ CALIFORNIA

Nếu bất kỳ khiếu nại nào với chúng tôi không được giải quyết thỏa đáng, bạn có thể liên hệ với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Bộ phận Dịch vụ Người tiêu dùng của Bộ Vấn đề Người tiêu dùng California bằng văn bản tại 1625 North Market Blvd., Suite N112, Sacramento, California 95834 hoặc qua điện thoại tại ( 800) 952-5210 hoặc (916) 445-1254.

25. KHÁI QUÁT

Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên Trang web hoặc đối với Trang web cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản Sử dụng này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chậm trễ hoặc không thực hiện do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của điều khoản trong Điều khoản sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó được coi là có thể tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại điều khoản. Không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản Sử dụng này hoặc việc sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của Điều khoản Sử dụng này và việc các bên không có chữ ký để thực hiện Điều khoản Sử dụng này.